Zeventien jaar onderzoek aan Tapuiten in de duinen

Zeventien jaar onderzoek aan Tapuiten in de duinen

december 19, 2023

De afgelopen decennia is de Tapuit sterk afgenomen in Nederland. Deze karakteristieke broedvogel van droge open duinen kampt met onder andere vergrassing door stikstofdepositie. Omdat de soort vaak broedt in oude konijnenholen, vormt ook de afname van de konijnpopulatie een probleem. Sovon doet onderzoek naar de populatiedynamiek van Tapuiten in twee overgebleven kerngebieden in de … Read More

Intensieve landbouw onomstotelijk belangrijkste oorzaak achteruitgang Europese vogels

Intensieve landbouw onomstotelijk belangrijkste oorzaak achteruitgang Europese vogels

mei 25, 2023

De intensieve landbouw heeft onomstotelijk geleid tot de afname van broedvogels in Europa. Dit blijkt uit nieuw onderzoek op basis van vogeltellingen die 37 jaar omspannen. Het betreft gegevens van 170 soorten, verzameld op meer dan 20.000 plekken in 28 landen. Landbouwintensivering heeft onmiskenbaar een grotere negatieve invloed op algemene broedvogels dan veranderingen in bosbedekking, … Read More

Meer ganzen in de wei betekent niet altijd minder opbrengst

Meer ganzen in de wei betekent niet altijd minder opbrengst

december 19, 2022

Het lijkt zo logisch: meer ganzen eten meer gras, dus is er minder gras te oogsten voor de boer. Zo eenduidig lijkt het toch niet te zitten. Een internationaal team geleid door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) onderzoekt dit nader in Friesland. Hoe beïnvloedt het aantal ganzen van verschillende soorten de landbouwschade? De eerste … Read More

Red de kuikens, red de populatie

Red de kuikens, red de populatie

september 2, 2022

Op 14 september 2022 verdedigt Magali Frauendorf haar proefschrift ‘Oorzaken van de ruimtelijke en temporele variatie van het broedsucces van scholeksters in een door mensen gedomineerd landschap’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In december 2016 begon ze haar PhD in het project CHIRP (Cumulative Human Impact on biRd Populations) bij het Nederlands Instituut voor … Read More

Symposium Scholekster 29 oktober 2022

Symposium Scholekster 29 oktober 2022

september 2, 2022

Waarom gaat de Scholekster in aantallen achteruit? En kunnen we dit tij nog keren? Wat zijn de cumulatieve effecten van de menselijke activiteiten in de broed- en overwinteringsgebieden? In het onderzoek Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) is onderzoek gedaan naar deze vragen. Begin 2022 is CHIRP afgesloten. In het Symposium Scholekster kijken we … Read More

Lage kuikenoverleving zorgt voor afname Wilde Eend in Nederland

Lage kuikenoverleving zorgt voor afname Wilde Eend in Nederland

augustus 15, 2022

Waarom gaat de Wilde Eend in Nederland in aantallen achteruit? Onderzoekers van Sovon Vogelonderzoek, Radboud Universiteit en het Vogeltrekstation komen op basis van een analyse van maar liefst vier verschillende datasets verzameld door citizen scientists tot de conclusie dat een hoge kuikensterfte de belangrijkste oorzaak is. Willen we de Wilde Eend beschermen, dan zullen we … Read More

Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats

Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats

februari 11, 2022

De Waddenzee is belangrijk voor veel vogels als broedgebied, overwintergebied of om er op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd wordt de Waddenzee jaarlijks bezocht door veel toeristen en wordt het gebied gebruikt voor allerlei andere menselijke activiteiten. De aanwezigheid van mensen kan een negatief effect hebben op vogels. Dat is het meest zichtbaar wanneer … Read More

Een statistische methode voor het meten van de conditie van vogels

Een statistische methode voor het meten van de conditie van vogels

september 20, 2021

De lichaamsconditie van een individuele vogel is een zeer belangrijke maatstaf in het onderzoek naar gedrag, evolutie en de bescherming van soorten. Maar wat is eigenlijk conditie? Is het alleen het gewicht van een dier, of zijn er meer variabelen belangrijk om te meten? En hoe kwantificeer je deze dan op een goede manier? En … Read More

Ruimte voor vogels in de Zuidwestelijke Delta

Ruimte voor vogels in de Zuidwestelijke Delta

september 13, 2021

De Zuidwestelijke Delta is een belangrijk gebied voor vogels. Het gebied omvat veel beschermde natuur, zoals het Haringvliet, de Ooster- en Westerschelde, maar het wordt ook intensief gebruikt voor onder andere recreatie, industrie en windenergiewinning. En dat botst. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat vogelpopulaties door de aanleg van de Deltawerken er op achteruit … Read More