De organisaties

Bert Denneman - Vogelbescherming

Om te komen tot effectieve bescherming van vogels en hun leefgebieden is het van het grootste belang om te begrijpen hoe menselijke invloeden op onze omgeving doorwerken in de demografie van vogelpopulaties. Alleen als we de oorzaken en mechanismen begrijpen die (negatieve) trends in aantal en verspreiding van populaties verklaren, kan beleid en beheer daadwerkelijk impact hebben op behoud of herstel van (sub)populaties van een soort.

Binnen Vogelbescherming Nederland (VBN) opereren we zoveel als mogelijk op basis van wetenschappelijke kennis (science based) en promoten we bij voorkeur bewezen effectieve beheer- en/of inrichtingsmaatregelen (Evidence based Conservation). Om die kennis systematischer te vergaren en beter te ontsluiten voor toepassing in de Beschermingsprogramma’s van VBN werd medio 2012 een apart Kennisprogramma ingesteld. Vanaf de instelling van dit programma is mijn taak als programmamanager om (het werk van) onderzoekers van universiteiten en instituten te verbinden en waar mogelijk mede te richten op belangrijke vraagstukken m.b.t. de bescherming van vogels of hun leefgebieden. Door het stimuleren van toepasbaar wetenschappelijk onderzoek, data-analyses, monitoringprogramma’s en  studies naar ingreep-effect relaties proberen wij doorlopend de best beschikbare kennis te ontsluiten en geschikt te maken voor toepassing in bescherming en beleid.

Om het inzicht in de demografie van vogelpopulaties te verbeteren werd medio 2013 het Centre for Avian Population Studies (CAPS) opgericht; in CAPS werken we samen met vier onderzoeksinstituten aan het verbeteren van het inzicht in de populatiedynamiek van soorten en de sturende factoren die daarbij een sleutelrol vervullen. Het is een voorbeeld van samenwerking zoals wij die ook onderhouden met tal van andere kennisinstellingen en partijen.

Naast mijn rol in het Kennisprogramma ben ik binnen VBN verantwoordelijk voor de samenwerking met de Dutch Caribbean Nature Alliance en andere natuurbeschermingsorganisaties op de zes eilanden van de Nederlandse Cariben. Persoonlijk beschouw ik het als een privilege om te mogen samenwerken met deze overzeese  collega-natuurbeschermers en hen te kunnen ondersteunen bij hun enorme inzet voor behoud en beheer van de  vogels en natuur in deze hotspot van biodiversiteit binnen het Koninkrijk.

Voor ik rond het begin van dit millennium bij Vogelbescherming Nederland in dienst trad werkte in ruim 10 jaar voor de toenmalige Natuurbeschermingsraad (later Raad voor het Landelijk gebied), een wetenschappelijke adviesraad van de Rijksoverheid. Begin jaren ‘80 begon ik mijn loopbaan in het terreinbeheer (Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat) en in het natuurbeleid (toenmalige directie Natuur, Milieu & Faunabeheer, Ministerie van LNV).


Terug naar organisaties