Publicaties

De Grote Karekiet in de knel. Analyse van sturende factoren in de achteruitgang van de Grote Karekiet in Nederland

Het Deltagebied in ZW-Nederland, inclusief gebieden in aangrenzend België, is van groot nationaal en internationaal belang voor ‘kustbroed­vogels’ (Strand- en Bontbekplevier, Kluut en diverse soorten sterns en meeuwen), waaronder veel soorten van de Rode Lijst. Economische activiteit, kustverdediging en intensief recreatief gebruik veroorzaken grote druk op de natuur­waarden in de regio, maar er vinden ook allerlei voor de natuur positieve ontwikkelingen plaats. Dit alles vraagt om goede monitoring van de ontwikkeling van vogelpopulaties. Door zo’n ‘vinger aan de pols’ niet te beperken tot de aantallen vogels maar daarbij ook informatie te betrekken over de demografie (broedsucces en sterfte/overleving) wordt een eerste stap gezet naar het achterhalen van oorzaken van waargenomen aantalsveranderingen, wordt een vroegtijdiger signalering mogelijk van demografische veranderingen die pas met enige vertraging tot uiting komen in de aantallen, en kunnen source- en sink-situaties worden herkend. Op initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Provincie Zeeland is in de afgelopen jaren gewerkt aan meer inzicht in de gezondheids­toestand van populaties van kustbroedvogels in de Zuid­westelijke Delta.

Download:
De Grote Karekiet in de knel. Analyse van sturende factoren in de achteruitgang van de Grote Karekiet in Nederland

Auteur:
Roodbergen M. & Foppen R.P.B.

Jaar:
2021

Taal:
NL


Terug naar publicaties