Publicaties

Naar een demografische analyse van populaties van karakteristieke vogels in het Deltagebied.

De Strandplevier en de Bontbekplevier zijn kustbroedvogels van de Rode Lijst (met kwalificaties ‘bedreigd’, respectievelijk ‘kwetsbaar’) en zijn doelsoorten van het Actieplan Broedvogels Waddenzee en het Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming Nederland. Voor deze soorten geldt daarmee een hoge prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, zoals het verbeteren van het leefgebied. Om een beter beeld te krijgen van het handelingsperspectief met het oog op bescherming van deze twee aandachtssoorten is meer inzicht in de populatiedynamiek van belang. In voorliggende studie zijn eerst de resultaten uit twee eerdere populatiestudies op een rij gezet en aangevuld met ontbrekende informatie over de landelijke verspreiding, aantallen en aantalsontwikkelingen (deel I). Vervolgens zijn voor beide soorten aanvullende demografische gegevens geïnventariseerd en geanalyseerd (deel II).

Download:
Demografische analyses van Strandplevier en Bontbekplevier

Auteur:
Roodbergen M., van Irsel J., Jongejans E., Foppen R., Nienhuis J., van der Jeugd H., de Vries L. & Stahl J.

Jaar:
2019

Taal:
NL


Terug naar publicaties