Publicaties

Klimaatverandering, verhoogde overstromingsrisico’s en kwelderbroedvogels

Het gaat slecht met veel vogels die in de Waddenzee broeden. Naast directe invloeden van menselijke activiteiten wordt vermoed dat klimaatverandering daarbij een belangrijke rol speelt. In dit artikel belichten we één aspect van klimaatverandering waarvan de gevolgen de laatste jaren al merkbaar zijn, namelijk het vaker optreden van overstromingen van nesten in buitendijkse broedgebieden. Lage kwelders vormen ‘s zomers belangrijke broedgebieden: in hoeverre beïnvloedt een toenemend overstromingsrisico de levensvatbaarheid van vogelpopulaties, of kunnen vogels hun nestkeuze aanpassen aan de veranderende  omstandigheden? Zou uitbreiding van kwelderareaal kunnen leiden tot het creëren van een ‘ecologische fuik’ voor vogels en zijn er maatregelen denkbaar om de overstromingsrisico’s voor kwelderbroedvogels  tegen te gaan?

Download:
De Levende Natuur, jaargang 113, uitgave 3, mei 2012

Auteur:
Van de Pol M., Ens B.J., Bakker J.P. & Esselink P.

Jaar:
2012

Taal:
NL


Terug naar publicaties