Het gaat niet goed met een van de bekendste weidevogels, de Kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten in ons land in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met bijna 5 procent per jaar. Daarom is 2016 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit.

Tot in de jaren tachtig nam de broedpopulatie van de Kievit in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft van de broedaantallen van 1990 aanwezig. De laatste schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 – 240.000 (Weidevogelbalans 2013). Waarom neemt de Kievit tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat steevast te weinig Kieviten hun eerste weken overleven. Daarom is er in het jaar van de kievit onderzoek gedaan naar de overleving van kuikens, waarbij ook gekeken is naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. Download hier het eindrapport.

Onderzoeksvragen

  • Wat is de kuikenoverleving van de Kievit?
  • Hoe is deze op bouwland (met name maïs) en op kruidenrijk of kruidenarm grasland?
  • Hoe effectief zijn de beschermingsmaatregelen (bijv. randenbeheer op bouwland en kruidenrijk grasland) voor kievitkuikens?
  • Kan het vastgestelde gedrag van Kieviten (broedcodes) tijdens BMP-tellingen als maat dienen voor het reproductiesucces?
  • Wat is de ontwikkeling in het aantal eieren dat per succesvol legsel uitkomt en verschilt dit per gewastype?

Status:
Lopend

Partners:
Vogelbescherming Nederland, Sovon, Vogeltrekstation