Het Caribisch-Nederlandse eiland Bonaire herbergt een regionaal belangrijke broedpopulatie van de Caribische flamingo (Phoenicopterus ruber). Ook om culturele redenen vormt de flamingo een iconische soort voor het eiland. In de jaren 2018 en 2019 werd door inwoners van het eiland een ongewoon groot aantal verzwakte, verweesde of dode juveniele flamingo’s gevonden en naar het lokale vogelopvangcentrum gebracht. In mei 2019 rapporteerde het vogelopvangcentrum dat er in een tijdsbestek van ongeveer acht weken circa 360 vogels waren binnengebracht. De binnengebrachte juveniele flamingo’s werden gerapporteerd als ondervoed. Hetzelfde was al gebeurd in 2018, al waren de aantallen toen iets lager. Beide jaren kenden overigens een goed broedseizoen en er werden ook geen andere specifieke omstandigheden gevonden die als oorzaak konden worden aangemerkt voor deze toename van incidenten met juveniele flamingo’s.

Om inzicht te krijgen in de impact van deze incidenten op de demografie en populatieontwikkeling van de soort werd deze studie gestart. Doel van deze studie was te beoordelen welk reproductiesucces minimaal noodzakelijk is om de lokale populatie qua omvang stabiel te houden of te laten toenemen. Hiertoe is een populatiemodel ontwikkeld waarmee beschikbare demografische data zijn geanalyseerd.

Status
Afgerond oktober 2020 (publicatie)

Partners
Vogelbescherming Nederland, Radboud Universiteit, Sovon Vogelonderzoek Nederland

Contact
Bert Denneman, Eelke Jongejans

(foto: Rob Leuven)