Populatiedynamiek van Caribische Flamingo op Bonaire

Het Caribisch-Nederlandse eiland Bonaire herbergt een regionaal belangrijke broedpopulatie van de Caribische flamingo (Phoenicopterus ruber). Ook om culturele redenen vormt de flamingo een iconische soort voor het eiland. In de jaren 2018 en 2019 werd door inwoners van het eiland een ongewoon groot aantal verzwakte, verweesde of dode juveniele flamingo’s gevonden en naar het lokale […]

Flyway managementplan brandgans

Onder leiding van AEWA wordt de komende jaren een Flyway-managementplan voor de brandgans opgesteld. Doel is met alle lidstaten binnen de flyway beleid en beheer ten aanzien van ganzenpopulaties in Europa internationaal vorm te geven. Als basis voor het plan wordt een geïntegreerd populatiemodel gebouwd op basis van een nieuw kleurringprogramma en internationaal gecoördineerde tellingen. […]

Oorzaken van de achteruitgang van de kleine zwaan in Nederland

Nederland is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor veel in het hoge noorden broedende vogels. Zo ook de kleine zwaan Cygnus bewickii, waarvan tot 70% van de totale populatie in Nederland overwintert. De kleine zwaan is een Natura 2000 doelsoort en zodoende draagt Nederland een internationale verantwoordelijkheid om een gunstige staat van instandhouding van de soort […]