Kustvogels vertellen over de effectiviteit van waddenbeheer (WAAKVOGELS)

WAAKVOGELS zet in op het beter begrijpen van de werking van herstelmaatregelen en ingrepen in het Waddengebied door het verzamelen van een type gegevens en kennis dat in de huidige meetnetten ontbreekt. Op basis van deze meetgegevens en historische meetreeksen aan zes zorgvuldig gekozen vogelsoorten, richten we ons op kennisvragen van (specifieke) beheer- en inrichtingsmaatregelen […]

Natuurinclusieve energietransitie wind en hoogspanning op land (NIEWHOL)

Het onderzoek binnen het project NIEWHOL is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de effecten op populaties van vogelsoorten die kwetsbaar zijn voor sterfte en habitatverlies door windmolens en hoogspanningsverbindingen. De resultaten van het onderzoek leveren een bijdrage aan het voorkomen en compenseren van sterfte onder kwetsbare soorten, dat zijn soorten waarvan bekend is […]

GPS-zenders bron voor biodiversiteitsonderzoek (MOVE2GBIF)

Wereldwijd zijn tienduizenden dieren met GPS-zenders uitgerust. GPS-zenders worden al enkele decennia door ecologen gebruikt om dieren in detail te volgen, wat veel nieuwe inzichten in diergedrag heeft opgeleverd. Duizenden onderzoekers delen de locatiegegevens van hun onderzoeken op de website Movebank, waar iedereen de gegevens van GPS-zenders kan bekijken en downloaden. De zenders laten ook heel […]

Arctische trekvogels aan de rand van de afgrond? (ArcticMigrants)

In dit onderzoek worden de nieuwste klimaatmodellen gekoppeld aan bestaande en nieuwe gegevens over trekvogels en hun voedselweb in het noordpoolgebied. Dankzij de gunstige ligging van Nederland, herbergt ons land door het jaar heen grote aantallen trekvogels, vooral afkomstig uit gebieden boven de poolcirkel. Nederland draagt hiervoor een internationale verantwoordelijkheid. In het poolgebied verandert het […]

Populatiedynamiek van Caribische Flamingo op Bonaire

Het Caribisch-Nederlandse eiland Bonaire herbergt een regionaal belangrijke broedpopulatie van de Caribische flamingo (Phoenicopterus ruber). Ook om culturele redenen vormt de flamingo een iconische soort voor het eiland. In de jaren 2018 en 2019 werd door inwoners van het eiland een ongewoon groot aantal verzwakte, verweesde of dode juveniele flamingo’s gevonden en naar het lokale […]

Flyway managementplan brandgans

Onder leiding van AEWA wordt de komende jaren een Flyway-managementplan voor de brandgans opgesteld. Doel is met alle lidstaten binnen de flyway beleid en beheer ten aanzien van ganzenpopulaties in Europa internationaal vorm te geven. Als basis voor het plan wordt een geïntegreerd populatiemodel gebouwd op basis van een nieuw kleurringprogramma en internationaal gecoördineerde tellingen. […]