De Waddenzee is belangrijk voor veel vogels als broedgebied, overwintergebied of om er op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd wordt de Waddenzee jaarlijks bezocht door veel toeristen en wordt het gebied gebruikt voor allerlei andere menselijke activiteiten. De aanwezigheid van mensen kan een negatief effect hebben op vogels. Dat is het meest zichtbaar wanneer vogels moeten opvliegen door verstoring en daardoor onnodig energie verspillen. Verstoring kan er ook voor zorgen dat vogels plekken met veel menselijke activiteiten gaan vermijden. Vermijding van verstoorde locaties is in het veld vaak moeilijk vast te stellen, maar kan wel grote effecten hebben op vogels. Als vogels bepaalde foerageergebieden vermijden kan dit de draagkracht van een gebied verkleinen. Als vogels door verstoring geen gebruik kunnen maken van sommige hoogwatervluchtplaatsen, moeten ze grotere afstanden afleggen tussen foerageergebieden en onverstoorde hoogwatervluchtplaatsen.

Lees meer op de website van onderzoeksproject CHIRP