Publicaties

Seasonal survival and migratory connectivity of the Eurasian Oystercatcher revealed by citizen science

Trekwegverbindingen beschrijven het verband tussen broedgebieden en overwinteringsgebieden. Het volgen van vogels tijdens de trek tussen broedgebieden en overwinteringsgebieden, noodzakelijk om seizoensoverleving en trekwegverbindingen te bepalen, is een grote en voortdurende uitdaging. Samenwerking tussen professionele onderzoekers en burgerwetenschappers bij kleurringprojecten maakt het vastleggen van deze jaarlijkse trekbewegingen mogelijk. In deze studie beschrijven we seizoensoverleving en trekwegverbindingen voor de Scholekster (Haematopus ostralegus) op basis van gegevens over meer dan 4600 individuen en 51,000 aflezingen, vooral door burgerwetenschappers. Onze onderzoeksoort de Scholekster vertoont al enkele decennia een sterke en aanhoudende afname. De verschillende bedreigingen variëren in ruimte en tijd, waardoor het noodzakelijk is om demografische parameters op de juiste tijd- en ruimte schaal te beschrijven. Vanwege de complexiteit van de data en de onderliggende biologie hebben we op verschillende manieren een model met meervoudige toestanden, zoals vijf geografische regio’s, gemaakt om de overleving te analyseren. Kustpopulaties bleken grotendeels sedentair, terwijl de in het binnenland broedende populaties altijd migreerden. Voor de binnenlandvogels hing de richting van de trek af van de geografische locatie van het broedgebied en dit is nog niet eerder beschreven. De overleving was lager in de winter dan in de zomer en kustvogels overleefden beter dan binnenlandbroeders. Een verontrustende bevinding is dat de seizoensoverleving van de in de Waddenzee overwinterende Scholeksters lijkt af te nemen. De Waddenzee is internationaal van groot belang voor overwinterende wadvogels. In de discussie gaan we in op de betekenis van de resultaten alsook het feit dat deze studie niet mogelijk zou zijn geweest zonder de grote inzet van vele burgerwetenschappers. We beschrijven hoe demografische parameters variëren alsook samenhangen in ruimte en tijd. Deze kennis is nodig om hypothesen te genereren over de oorzaken van de achteruitgang en om toekomstig vervolgonderzoek aan de oorzaken van de achteruitgang te prioriteren.

Download:
The Auk: Ornithological Advances, 136-1

Auteur:
Allen A.M., Ens B.J., Van de Pol M., Van der Jeugd H.P., Frauendorf M., Oosterbeek K., Jongejans E.

Jaar:
2019

Taal:
EN


Terug naar publicaties