De afgelopen decennia is de Tapuit sterk afgenomen in Nederland. Deze karakteristieke broedvogel van droge open duinen kampt met onder andere vergrassing door stikstofdepositie. Omdat de soort vaak broedt in oude konijnenholen, vormt ook de afname van de konijnpopulatie een probleem.

Sovon doet onderzoek naar de populatiedynamiek van Tapuiten in twee overgebleven kerngebieden in de Nederlandse duinen: in de Noordduinen bij Den Helder en op Texel. Het onderzoek gaat dit jaar zijn zeventiende jaar in. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de populatie worden elk jaar alle nesten gelokaliseerd en wekelijks gecontroleerd tot aan het uitvliegen van de jongen. Het is ook de vraag of de populatie reageert op beheersmaatregelen in de gebieden, zoals begrazing door schapen en het beschermen van nesten tegen predatoren.

Sinds 2013 veert de populatie Tapuiten in Nederland iets op. In de tapuitenbolwerken waren met name 2019, 2020 en 2021 erg goede jaren. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende de broedseizoenen spelen vermoedelijk een positieve rol. Maar zolang de Konijnenstand laag blijft en de stikstofdepositie te hoog, zullen beheermaatregelen nodig blijven om de vergrassing tegen te gaan, en zo op termijn voldoende geschikt habitat voor de Tapuiten te waarborgen.