Nederland is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor veel in het hoge noorden broedende vogels. Zo ook de kleine zwaan Cygnus bewickii, waarvan tot 70% van de totale populatie in Nederland overwintert. De kleine zwaan is een Natura 2000 doelsoort en zodoende draagt Nederland een internationale verantwoordelijkheid om een gunstige staat van instandhouding van de soort na te streven. De afgelopen twee decennia is het aantal kleine zwanen in Nederland echter gehalveerd en heeft de soort een ongunstige staat van instandhouding.

Dit onderzoek richt zich op verschillende mogelijke oorzaken van de achteruitgang van de kleine zwaan, in verschillende stadia van de jaarcyclus, met als doel de negatieve populatietrend te kunnen verklaren en aanknopingspunten te bieden voor beleidsmaatregelen om de instandhouding van de soort te bevorderen. Met dit doel zal onder andere een geïntegreerd populatie model gebouwd worden waarin zowel tellingen als terugmeldgegevens gebruikt worden om demografische parameters te schatten. Daarnaast zullen met behulp van GPS-zenders kleine zwanen gevolgd worden op hun trek om de gehele jaarcyclus in kaart te brengen. Een derde onderdeel van deze studie richt zich op een mogelijke verschuiving van de winterdistributie van kleine zwanen, in het licht van de huidige veranderingen in klimaat en landgebruik.

Status:
Lopend

Partners:
NIOO-KNAW, Vogeltrekstation, Sovon, Radboud Universiteit

Opdrachtgevers:
Nederlands Polair Programma – NWO

Contact:
Bart Nolet