De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname.

Eerdere analyses laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de volwassen vogels of een afname van het nestsucces. Over de overleving van de kuikens bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

In het Jaar van de Wilde Eend keken we vooral naar de kuikenfase. Het betreft een uitbreiding van een reeds in 2016 opgestart citizen science project. Hoeveel jonge eendjes worden er uiteindelijk groot? Met de hulp van het publiek verzamelden we meer gegevens om deze vraag te beantwoorden. Vogelaars konden bijdragen met het doorgeven van man/vrouwverhoudingen in groepen eenden en het volgen van legsels, ringen van vogels en het melden van dode vogels.

Om te kunnen berekenen welke factoren beperkend zijn voor de broedpopulatie van de Wilde Eend ontwikkelen we in samenwerking met studenten van de Radboud Universiteit een populatiemodel.


Status:
Lopend

Partners:
Sovon Vogelonderzoek, Vogelbescherming, Radboud Universiteit

Contact:
Erik Kleyheeg